Algemene Voorwaarden van GrandOptical

GrandOptical is de handelsbenaming van Retail Optical Stores Belgium BV., met zetel gevestigd te Kerkstraat 13, 2640 Mortsel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer0771.289.362

Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GrandOptical waaronder begrepen offertes en aanvragen daartoe en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten. De toepasselijkheid van de door de consument (zijnde iedere natuurlijke persoon die met GrandOptical een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten) gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door GrandOptical zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt, onherroepelijk. De offerte vervalt, indien zij niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.
2. Een overeenkomst tussen GrandOptical en de consument komt tot stand doordat GrandOptical de order van de consument schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Een elektronische bevestiging van jouw bestelling wordt door GrandOptical toegestuurd, met inbegrip van een overzicht van de geplaatste bestelling. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat GrandOptical een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de factuur van GrandOptical tevens als orderbevestiging.

Artikel 3 Vooruitbetaling

1. GrandOptical is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument.
2. Indien GrandOptical uitstel van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal het hoofdkantoor van GrandOptical (Kerkstraat 13, 2640, Mortsel, Belgique) -indien mogelijk- op verzoek van de consument een of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij het hoofdkantoor van GrandOptical te Mechelen heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.
3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst, stelt GrandOptical zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. GrandOptical betaalt binnen vijf werkdagen, nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som aan de consument.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op de consument over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Tot dan kan de consument slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is GrandOptical op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen.

Artikel 5 Overmacht

Ingeval door omstandigheden die niet aan GrandOptical, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door GrandOptical onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van GrandOptical, welke niet voor risico van GrandOptical komen en de omstandigheid dat GrandOptical een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door GrandOptical te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en GrandOptical hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is GrandOptical niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. GrandOptical kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

Artikel 6 Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens GrandOptical niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem uitstel van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009 op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van GrandOptical direct opeisbaar en is GrandOptical bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 7 Levertijd

1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. Behoudens overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 5, worden de goederen in elk geval binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd. De door GrandOptical te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen éénmaal aan de consument heeft aangeboden.
2. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument GrandOptical schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat GrandOptical binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

Artikel 8 Betaling

1. Het aan GrandOptical verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na factuurdatum. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt GrandOptical hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is GrandOptical bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 9 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft GrandOptical de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 1153 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2.In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan GrandOptical te voldoen.

Artikel 10 Opschorting van betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 Webwinkel

1. Wanneer de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van GrandOptical, treft GrandOptical voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website.
2. Het bestelproces verloopt als volgt:

 1. De consument maakt zijn selectie in de webshop.
 2. Voeg deze toe aan het winkelmandje.
 3. In de winkelmand heeft de consument een overzicht van zijn bestelling die hij daar nog volledig kan wijzigen.
 4. Vervolgens gaat de consument naar de kassa.
 5. Daar heeft de consument de keuze om in te loggen als de consument een bestaande gebruiker is, of om als nieuwe gebruiker aan te melden.
 6. Als de consument dat gedaan heeft, kan hij de bestelling nogmaals controleren en indien gewenst wijzigen.
 7. Uiteindelijk kiest de consument zijn voorkeurs manier om te betalen.
 8. Als de betaling is afgerond, ontvangt de consument per mail nog een volledig overzicht met alle informatie over zijn bestelling. De bestelling kan worden geplaatst in het Nederlands en in het Frans. De gegevens van zijn bestelling worden gedurende onbepaalde tijd bewaard en zijn toegankelijk voor de werknemers van GrandOptical en haar groepsmaatschappijen.

3. Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.
4. Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt GrandOptical bij de eerst volgende mogelijkheid langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5. Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 werkdagen (de herroepingstermijn). Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
6. Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 11.5) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan GrandOptical retourneren, conform de instructies op de website en/of op de meegeleverde factuur.
7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal GrandOptical dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping en ontvangst door GrandOptical terugbetalen. In het geval van betaling per credit card zal de terugbetaling geschieden door intrekken van de vordering op de credit card.
8. De consument is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes en het juist (laten) invoeren hiervan. Indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door GrandOptical en/of ouder is dan 12 maanden, zullen enkele garanties mogelijk komen te vervallen.
9. Kosten/schade die voortvloeit uit het verkeerd (laten) invoeren van het recept of het invoeren van een recept zoals vermeld in het vorige lid, zijn voor rekening van de consument en niet voor GrandOptical.
10. De consument beschikt over de wettelijke waarborg van conformiteit, zoals bepaald in artikel 13.

Artikel 12 Garantie

 1. GrandOptical garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar vervaardigde bril en/of andere door haar verschafte hulpmiddelen in overeenstemming zijn met de overeenkomst en voldoen aan de wettelijke normen. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of briluitvoering en/of andere hulpmiddelen is GrandOptical verplicht kosteloos een nieuwe oogmeting te verrichten en/of nieuwe glazen en/of andere hulpmiddelen te leveren, . Voorts garandeert GrandOptical dat de door haar geleverde goederen voldoen aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
  2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, moeten klachten over direct waarneembare gebreken van goederen die bestaan bij de levering en zich binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering manifesteren, binnen twee maanden nadat het gebrek zich gemanifesteerd heeft bij GrandOptical zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen, maar tenminste binnen twee maanden, nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, te zijn ingediend. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet GrandOptical een redelijke termijn worden gegund teneinde de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
  3. Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van GrandOptical herstel- of andere werkzaamheden aan het door GrandOptical - met garantie - geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.
  4. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen, is voor rekening en risico van de consument, mits dit van te voren is medegedeeld.
  5. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.
  6. Alle klachten dienen gericht te worden aan: GrandOptical (Kerkstraat 13, 2640 Mortsel, Belgique).

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Alle aansprakelijkheid van GrandOptical jegens de consument is beperkt tot nakoming van de in artikel 12.1 opgenomen garantieverplichting.
2. GrandOptical is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor GrandOptical aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.
3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van GrandOptical of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van GrandOptical.
4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op GrandOptical toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €15 000 (zegge:vijftien duizend euro) per schadegeval en maximaal € 100.000,= (zegge:honderd duizend euro) per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van GrandOptical en behoudens indien er sprake is van fysieke schade als gevolg van een gebrek in de zaak.
5. Indien GrandOptical ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een overeenkomst met de consument c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument haar ter zake volledig vrijwaren en GrandOptical alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 14 Overig

1. GrandOptical houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met GrandOptical geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over onze Privacy Policy is via de link https://www.grandoptical.be/nl_BE/home/disclaimer-privacy te vinden.
2. Op de rechtsverhouding tussen GrandOptical en de consument is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Antwerpen of door de Rechtbank van de plaats waar de verweerder gevestigd is, naar keuze van de eiser.
3. Zijn of worden deze Algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.