Winkelwaarde*Jouw premie
€0 - €150€15,00
€150,01 - €300€29,00
€300,01 - €400€39,00
€400,01 - €500€49,00
€500,01 - €600€59,00
€600,01 - €700€69,00
€700,01 - €800€79,00
+ €800,01€89,00

* De winkelwaarde is de prijs van jouw complete bril of glazen voor aftrek van eventuele kortingen.

De GrandOmnium kaart biedt meer voordelen dan enkel een garantie:

- 2 jaar waarborg op jouw bril:
Tijdens deze periode kan de waarborg 1 keer geclaimd worden op een onderdeel of op de volledige bril in geval van onopzettelijke breuk, verlies of diefstal en bij normaal gebruik van de bril. Indien het montuur niet langer beschikbaar is, vervangen wij het door een gelijkwaardig model met een maximale waarde van 100% van de verzekerde waarde. De datum van de verkoopbon geldt als bewijs.

- 15% korting voor jou en heel jouw gezin:
Geldig op alle producten in de winkel (optische brillen en zonnebrillen, correctieglazen, contactlenzen, vloeistoffen, toebehoren enz.) op vertoon van een identiteitsbewijs. Niet geldig op de merken uit de prestigelijst in de winkel. Niet cumuleerbaar met andere acties.

- Gratis oogtest: 
Geldig voor 1 gratis uitgebreide oogtest ter waarde van €20 met de beste uitrusting zolang de kaart geldig is.

Onderhoud van jouw bril op 6 controlepunten:

  • Ultrasone reiniging van jouw bril
  • Vastdraaien van de schroeven voor goed vastzittende veren
  • Nakijken van de symmetrie voor een onberispelijk rechte bril
  • Bijstellen van de neuspads om er perfect uit te zien
  • Juist afstellen van de brilveren
  • Aanpassen aan de oren voor optimaal comfort

Jouw GrandOmnium kaart is geldig in alle GrandOptical-winkels in België.

Wil je meer weten over de GrandOmnium garantie?

Bekijk de voorwaarden onderaan de pagina of loop eens binnen bij een GrandOptical bij jou in de buurt.

Omnium View polisvoorwaarden

Het voorwerp van de verzekering is een complete bril (montuur + glazen) of glazen die in een reeds bestaand montuur geplaatst zijn. Het voorwerp van de verzekering kan ook een zonnebril zijn, zonder sterkte.

Brillen/zonnebrillen of glazen kunnen uitsluitend bij een nieuwe aankoop verzekerd worden, d.w.z. de koop- en verzekerings-overeenkomst moeten samen en gelijktijdig gesloten worden.
De verzekering dekt de materiële schade veroorzaakt door:
• krassen;
• breuk;
• verlies (b.v. diefstal, roof of afpersing).
Gelieve rekening te houden met de uitsluitingen vermeld in artikel 5.

De verzekering is gesloten op de dag van de aankoop van de bril/zonnebril of de glazen en treedt dezelfde dag in werking, onder voorbehoud van de betaling van de premie.

3.1. Bij krassen of breuk vergoedt de verzekeraar de kosten voor de vervanging van de verzekerde bril/zonnebril of de glazen door middel van vervangingsonderdelen van hetzelfde type, dezelfde kwaliteit en sterkte (zoveel mogelijk door gebruik te maken van vervangingsonderdelen en/of glazen van de dezelfde fabrikant). De vrijstelling ten laste van de verzekerde bedraagt 20 % van de vervangingskosten, de kosten voor de vervangingsonderdelen en/of de kosten voor de glazen. Als de vervangingskosten, de kosten voor de vervangingsonderdelen en/of de kosten voor de glazen, boven de oorspronkelijke aankoopprijs (winkelwaarde) van de bril of glazen liggen (economisch totaal verlies), ontvang jij maximaal de aankoopprijs van de beschadigde bril of glazen, verminderd met de vrijstelling
van 20 %. Dit bedrag ontvang jij niet in contanten of tegoedbonnen, doch dien jij zich tot de betreffende GrandOptical winkel te wenden voor de aanschaf van een vervangende bril/zonnebril of glazen. Defecte onderdelen blijven na de vervanging eigendom van GrandOptical.

3.2. Bij verlies wordt de volledige bril/zonnebril door een nieuwe bril/zonnebril van hetzelfde type, dezelfde kwaliteit én met glazen van hetzelfde type, kwaliteit en sterkte vervangen. De vrijstelling ten laste van de verzekerde bedraagt 40 % van de aankoopprijs (bedrag zonder korting) van de nieuwe bril. Als de kosten voor de nieuwe bril/ zonnebril boven de aankoopprijs van de verloren bril/zonnebril liggen, bevat de vergoeding maximaal de hoogte van de aankoopprijs (bedrag zonder korting) van de verloren bril verminderd met het eigen risico zoals hierboven omschreven. Dit bedrag ontvang jij niet in contanten of tegoedbonnen, doch dien jij zich tot betreffende GrandOptical winkel te wenden voor de aanschaf van een vervangende bril of vervangende glazen.
Wanneer jij uitsluitend glazen hebt aangeschaft die in een reeds bestaand montuur zijn geplaatst, zijn overeenkomstig artikel 1 bij het sluiten van deze verzekering, uitsluitend deze glazen verzekerd. Er zal dan geen vergoeding van het montuur plaatsvinden.

3.3. Zowel in geval van krassen of breuk als in geval van verlies is de maximale tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot één schadegeval tijdens de verzekeringsperiode. Het geheel van schade te wijten aan hetzelfde schadefeit, wordt als één schadegeval beschouwd.

4.1. In geval van schade maak jij hiervan zo spoedig mogelijk melding in een
GrandOptical winkel in België, én indien mogelijk ook in het winkel waar jij de bril/
zonnebril gekocht hebt, én op vertoon van de bijzondere voorwaarden van de
verzekeringsovereenkomst, de aankoopbon van de bril/zonnebril/glazen en de
GrandOmnium polisvoorwaarden. Als jij de bril ten gevolge van een misdrijf (b.v. diefstal, roof, enz.) verloren hebt, moet jij zo spoedig als redelijkerwijs aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau en dien jij het proces-verbaal tezamen met de bovengenoemde documenten voor te leggen bij melding van het schadegeval.

4.2. De verzekerde moet ten allen tijde aan de verzekeraar alle nuttige informatie
verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde
hem toe te laten de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen
vaststellen. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen
nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

4.3. Indien de verzekerde één van bovenvermelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel. De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerde bovenvermelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

• schade door slijtage;
• gevolgschade ongeacht de aard (b.v. lichamelijke letsels door glasbreuk e.d.);
• opzettelijk veroorzaakte schade;
• servicediensten die uw GrandOptical opticien in alle opzichten uitvoert (b.v.
controle van het montuur en de glazen, nakijken of de bril/zonnebril nog juist
zit en correctie indien nodig, schroeven aandraaien, vervangen en beveiligen,
scharnieren smeren);
• schade die in het kader van de leveranciersgarantie valt;
• monturen, indien nieuwe glazen in reeds bestaande monturen geplaatst zijn en
enkel deze glazen verzekerd zijn.

De duur van de verzekering bedraagt twee jaar vanaf de inwerkingtreding van
de verzekering. Na afloop van deze periode van twee jaar zal de verzekering niet
stilzwijgend worden verlengd. Bij vervanging van glazen, montuur of de gehele bril kun jij deze niet opnieuw verzekeren onder dezelfde verzekeringsovereenkomst.

7.1. De schaderegeling vindt plaats via de GrandOptical winkel in België waar u de
schade overeenkomstig artikel 4 gemeld heeft. Als jij nog verdere vragen hebt, staat ook
Avus Belgium,
B-2030 Antwerpen,
Noorderlaan 87,
tel. +32 3 2901080
als schaderegelaar in België van de verzekeraar
ERGO Versicherung AG,
Karl-Martell-Str. 60,
90344 Nürnberg,
Duitsland, ter beschikking. Deze Duitse verzekeraar staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen – , Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, Duitsland onder het nummer 5562.
ERGO Versicherung AG is toegelaten om actief te zijn in België onder vrije
dienstverlening door de Belgische Nationale Bank (NBB, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel) onder het nummer 2633.

7.2. Op deze verzekeringsovereenkomst is het Belgische recht van toepassing.

7.3. Bij een eventueel geschil zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

7.4. Onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke
procedure aan te spannen, kan elke klacht over de verzekeringsovereenkomst
eveneens worden gericht aan de Ombudsdienst Verzekeringen op het volgende
adres: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel : +32 (2) 547 58 71,
Fax: +32 (2) 547 59 75, E-mail: info@ombudsman.as.
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan elke klacht over de
verzekeringsovereenkomst ook worden gericht aan ERGO Direkt Versicherung AG: infobelgie@ergo.de

8.1. De eenmalige premie, overeenkomend met een verzekeringsperiode van twee jaar, dient bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst te worden voldaan zoals vermeld bij artikel 2.

8.2. Jij kan de verzekeringsovereenkomst herroepen binnen één maand vanaf
de dag waarop ze werd gesloten. Hiertoe dien jij in persoon bij de winkel
van GrandOptical, waar jij de bril, zonnebril of glazen heeft gekocht en de
verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, de bijzondere voorwaarden van de
verzekeringsovereenkomst (i.e. de aankoopbon van de verzekeringsovereenkomst), de aankoopbon van de bril of glazen, en de kaart met de GrandOmnium polisvoorwaarden af te geven. Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden heeft voldaan, zal de herroeping worden geaccepteerd en ontvang jij de volledige eenmalige premie, zoals jij deze hebt voldaan ten behoeve van de verzekeringsovereenkomst, in contanten retour.
8.3. Jij kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, zijnde op het einde van het eerste verzekeringsjaar (dwz een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst). Dit dien jij te doen in de desbetreffende GrandOptical winkel.
In dat geval worden de betaalde premies die betrekking hebben op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging onmiddellijk terugbetaald. Op het einde van het tweede verzekeringsjaar zal de overeenkomst automatisch beëindigd worden, zoals uiteengezet in artikel 6. Er zal dus geen stilzwijgende hernieuwing plaatsvinden op het einde van het tweede verzekeringsjaar.
ERGO Versicherung AG
Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg, Duitsland
Amtsgericht Fürth, HRB 2934
Deze GrandOmnium polisvoorwaarden zijn enkel geldig met aangehecht
verzekeringscontract.

Versie: 01.07.2019