GrandOmnium: een veilige én voordelige keuze

GrandOmnium: een veilige én voordelige keuze

Eén moment van onoplettendheid en u laat uw bril vallen of er gaat iemand op zitten... Dat is natuurlijk een tegenvaller, zeker als u geen extra garantie heeft. Gelukkig hoeft u zich met GrandOmnium geen zorgen te maken bij uw nieuwe aankoop van een complete bril (montuur & glazen) of glazen geplaatst in een bestaand montuur.

 • Deze verzekering dekt:
  • Krassen
  • Breuk
  • Verlies/Diefstal
 • U betaalt eenmalig de verzekeringspremie op het moment van aankoop en dekt een looptijd van 2 jaar.
 • Heeft u geen gebruik gemaakt van de verzekering gedurende deze periode, dan krijgt u het betaalde bedrag van uw verzekeringspremie als korting terug, bij aankoop van uw volgende bril, glazen of contactlenzen, cumuleerbaar met andere promoties.
 • U ontvangt onze GrandOmnium kaart waarmee u geniet van tal van voordelen.
Winkelwaarde* Uw premie
€0 - €150 €15,00
€150,01 - €300 €29,00
€300,01 - €400 €39,00
€400,01 - €500 €49,00
€500,01 - €600 €59,00
€600,01 - €700 €69,00
€700,01 - €800 €79,00
+ €800,01 €89,00

* De winkelwaarde is de prijs van uw complete bril of glazen voor aftrek van eventuele kortingen.

De GrandOmnium kaart biedt meer voordelen dan enkel een garantie:

- 2 jaar waarborg op uw bril :
Tijdens deze periode kan de waarborg 1 keer geclaimd worden op een onderdeel of op de volledige bril in geval van onopzettelijke breuk, verlies of diefstal en bij normaal gebruik van de bril. Indien het montuur niet langer beschikbaar is, vervangen wij het door een gelijkwaardig model met een maximale waarde van 100% van de verzekerde waarde. De datum van de verkoopbon geldt als bewijs.

- 15% korting voor u en heel uw gezin :
Geldig op alle producten in de winkel (optische brillen en zonnebrillen, correctieglazen, contactlenzen, vloeistoffen, toebehoren enz.) op vertoon van een identiteitsbewijs. Niet geldig op de merken uit de prestigelijst in de winkel. Niet cumuleerbaar met andere acties.

- Gratis oogtest :
Geldig voor 1 gratis professionele oogtest ter waarde van €20 met de beste uitrusting zolang de kaart geldig is.

Onderhoud van uw bril op 6 controlepunten :

 • Ultrasone reiniging van uw bril
 • Vastdraaien van de schroeven voor goed vastzittende veren
 • Nakijken van de symmetrie voor een onberispelijk rechte bril
 • Bijstellen van de neuspads om er perfect uit te zien
 • Juist afstellen van de brilveren
 • Aanpassen aan de oren voor optimaal comfort

Uw GrandOmnium kaart is geldig in alle GrandOptical-winkels in België.

Wilt u meer weten over de GrandOmnium garantie?

Bekijk de voorwaarden of loop eens binnen bij een GrandOptical bij u in de buurt.

 

Omnium View polisvoorwaarden

1. Wat is het voorwerp van de verzekering?

Het voorwerp van de verzekering is een complete bril (montuur en glazen) of glazen die in een reeds bestaand montuur geplaatst zijn.

Brillen of glazen kunnen uitsluitend bij een nieuwe aankoop verzekerd worden, d.w.z. de koop- en verzekerings-overeenkomst moeten samen en gelijktijdig gesloten worden.

De verzekering dekt de materiële schade veroorzaakt door:

 • krassen;
 • breuk;
 • verlies (b.v. diefstal, roof of afpersing).

Gelieve rekening te houden met de uitsluitingen vermeld in artikel 5.

2. Wanneer treedt de verzekering in werking?

De verzekering is gesloten op de dag van de aankoop van de bril of de glazen, en treedt dezelfde dag in werking, onder voorbehoud van de betaling van de premie.

3. Welke vergoeding mag u verwachten?

3.1. Bij krassen of breuk vergoedt de verzekeraar de kosten voor de vervanging van de verzekerde bril of glazen door middel van vervangingsonderdelen van dezelfde type en kwaliteit, en/of glazen van dezelfde type, kwaliteit en sterkte (zoveel als mogelijk door gebruik te maken van vervangingsonderdelen en/of glazen van de dezelfde fabrikant).

De vrijstelling ten laste van de verzekerde bedraagt 20 % van de vervangingskosten, de kosten voor de vervangingsonderdelen en/of de kosten voor de glazen.

Als de vervangingskosten, de kosten voor de vervangingsonderdelen en/of de kosten voor de glazen, boven de oorspronkelijke aankoopprijs (winkelwaarde) van de bril of glazen liggen (economisch totaal verlies), ontvangt u maximaal de aankoopprijs van de beschadigde bril of glazen, verminderd met de vrijstelling van 20 %.

Dit bedrag ontvangt u niet in contanten of tegoedbonnen, doch dient u zich tot de betreffende GrandOptical winkel te wenden voor de aanschaf van een vervangende bril of glazen. Defecte onderdelen blijven na de vervanging eigendom van GrandOptical.


3.2. Bij verlies wordt de volledige bril door een nieuwe bril van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit met glazen van hetzelfde type, deugdelijkheid en sterkte vervangen.

De vrijstelling ten laste van de verzekerde bedraagt 40 % van de koopprijs (zonder korting) van de nieuwe bril. Als de kosten voor de nieuwe bril boven de aankoopprijs van de verloren bril liggen, bevat de vergoeding maximaal de hoogte van de aankoopprijs (zonder korting) van de verloren bril verminderd met het eigen risico zoals hierboven omschreven.

Dit bedrag ontvangt u niet in contanten of tegoedbonnen, doch dient u zich tot betreffende GrandOptical winkel te wenden voor de aanschaf van een vervangende bril of vervangende glazen.

Wanneer u uitsluitend glazen heeft aangeschaft die in een reeds bestaand montuur zijn geplaatst, zijn overeenkomstig artikel 1 bij het sluiten van deze verzekering uitsluitend deze glazen verzekerd. Er zal dan geen vergoeding van het montuur plaatsvinden.


3.3. Zowel in geval van krassen of breuk als in geval van verlies is de maximale tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot één schadegeval tijdens de verzekeringsperiode.

Het geheel van schade te wijten aan hetzelfde schadeverwekkend feit, wordt als één schadegeval beschouwd.

4. Wat moet u doen in geval van schadegeval? – Verplichtingen van de verzekerde –

4.1. In geval van schade moet u daarvan zo spoedig als mogelijk melding maken in een Belgische GrandOptical winkel, indien mogelijk in het winkel waar u de bril gekocht heeft, op vertoon van de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst, de aankoopbon van de bril of glazen en de Grand Omnium polisvoorwaarden.

Als u de bril ten gevolge van een misdrijf (b.v. diefstal, roof, enz.) verloren heeft, moet u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau en dient u het proces-verbaal tezamen met de bovengenoemde documenten voor te leggen bij melding van het schadegeval.


4.2. De verzekerde moet zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde hem toe te laten de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.


4.3. Indien de verzekerde één van bovenvermelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel. De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerde bovenvermelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

5. De verzekering komt niet tussen bij:

 • schade door slijtage;
 • gevolgschade ongeacht de aard (b.v. lichamelijke letsels door glasbreuk e.d.);
 • opzettelijk veroorzaakte schade;
 • servicediensten die uw GrandOptical opticien in ieder geval uitvoert (b.v. controle van de montuur en de glazen, nakijken of de bril nog juist zit en correctie indien nodig, schroeven aandraaien, vervangen en beveiligen, scharnieren smeren);
 • schade die in het kader van de garantie van de fabrikant in ieder geval door de fabrikant, GrandOptical vergoed wordt;
 • monturen, indien nieuwe glazen in reeds bestaande monturen geplaatst zijn en enkel deze glazen verzekerd zijn.

6. Wanneer eindigt de verzekering?

De duur van de verzekering bedraagt twee jaar vanaf de inwerkingtreding van de verzekering . Na afloop van deze periode van twee jaar zal de verzekering niet stilzwijgend worden verlengd. Bij vervanging van glazen, montuur of de gehele bril kunt u deze niet opnieuw verzekeren onder dezelfde verzekeringsovereenkomst.

7. Wie is uw aanspreekpartner?

7.1. De schaderegeling vindt plaats via het Belgische GrandOptical winkel waar u de schade overeenkomstig artikel 4 gemeld heeft.

Als u nog verdere vragen heeft, staat ook
Avus Belgium,
B-2030 Antwerpen,
Noorderlaan 87,
tel. +32 3 2901080
als schaderegelaar in België van de verzekeraar
ERGO Direkt Versicherung AG,
Karl-Martell-Str. 60,
90344 Nürnberg,
Duitsland, ter beschikking.
Deze Duitse verzekeraar staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen – , Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, Duitsland onder het nummer 5562. ERGO Direkt Versicherung AG is toegelaten om actief te zijn in België onder vrije dienstverlening door de Belgische Nationale Bank (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) onder het nummer 2633.


7.2. Op deze verzekeringsovereenkomst is het Belgische recht van toepassing.


7.3. Bij een eventueel geschil zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.


7.4. Onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen, kan elke klacht over de verzekeringsovereenkomst eveneens worden gericht aan de Ombudsdienst Verzekeringen op het volgende adres: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel : +32 (2) 547 58 71, Fax: +32 (2) 547 59 75, E-mail: info@ombudsman.as.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan elke klacht over de verzekeringsovereenkomst ook worden gericht aan ERGO Direkt Versicherung AG: infobelgie@ergodirekt.de

8. Diversen

8.1. De eenmalige premie, overeenkomend met een verzekeringsperiode van twee jaar, dient bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst te worden voldaan zoals vermeld bij artikel 2.


8.2. U kan de verzekeringsovereenkomst herroepen binnen één maand vanaf de dag waarop ze werd gesloten. Hiertoe dient u in persoon bij de winkel van GrandOptical, waar u de bril of glazen heeft gekocht en de verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst (i.e. de aankoopbon van de verzekeringsovereenkomst), de aankoopbon van de bril of glazen, en de kaart met de Grand Omnium polisvoorwaarden af te geven. Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal de herroeping worden geaccepteerd en ontvangt u de volledige eenmalige premie, zoals u deze heeft voldaan ten behoeve van de verzekeringsovereenkomst, in contanten retour.


8.3. U kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, zijnde op het einde van het eerste verzekeringsjaar (dwz een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst). Dit dient u te doen in de desbetreffende Grand Optical Pearle winkel.

In dat geval worden de betaalde premies die betrekking hebben op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging onmiddellijk terugbetaald.

Op het einde van het tweede verzekeringsjaar zal de overeenkomst automatisch beëindigd worden, zoals uiteengezet in artikel 6. Er zal dus geen stilzwijgende hernieuwing plaatsvinden op het einde van het tweede verzekeringsjaar.

ERGO Direkt Versicherung AG
Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg, Duitsland
Amtsgericht Fürth, HRB 2934Deze Grand Omnium polisvoorwaarden zijn enkel geldig met aangehecht verzekeringscontract.


versie: 01.06.2018

© Copyright | Alle getoonde prijzen op de website zijn inclusief BTW
Gebruiksvoorwaarden | Privacy | Algemene voorwaarden | Cookies
org-be_grandoptical:/Content Items/Footer/gob-paymentmethods.png
Welkom bij GrandOptical Kies hier uw taal
 
Bienvenue chez GrandOptical Choisissez votre langue